Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Diplomes

Diplomes

Registre i expedició de diplomes durant el Període Transitori

  • Cada federació esportiva territorial expedirà un diploma individualitzat del nivell cursat i de la modalitat esportiva pertinent quan l'alumne haja finalitzat amb qualificació d'apte el bloc comú, bloc especifique i el període de formació pràctica conformement a les especificacions establides en l'article 24 de la Ordre ECD/158/2014.
  • Dit diploma anirà diligenciat per la Direcció General d'Esport amb el qual se certifica l'autorització de la formació impartida, a l'efecte del posterior reconeixement per part del Ministeri competent en matèria d'educació. Aquesta certificació tindrà la consideració de document bàsic que garanteix la mobilitat de l'alumne.
  • Per als quals no superen la totalitat de la formació, si així ho sol·liciten, les federacions hauran de realitzar una certificació de les àrees superades, que serà un reflex de l'expedient de l'alumne, i que serà diligenciat per la Direcció General d'Esport.
  • El bloc comú, té caràcter d'ensenyament oficial i és coincident amb l'establit per als ensenyaments esportius de règim especial regulades per el R.D. 1363/2007 de 24 d'octubre. Els alumnes que ho superen, podran sol·licitar una CERTIFICACIÓ ACADÈMICA OFICIAL que reflectisca el seu expedients. La sol·licitud s'haurà de realitzar davant el següent centre públic:

Centre Integrat Pùblic de Formació Professional de Xest

Direcció: Ctra CV-378, km 0,300 (46380 - Xest)

Telèfon: 962.787.547 - Correu electrònic: secretaria@fpcheste.com

  • Posteriorment, i només en el cas que es produïsca l'ordenació dels diferents títols oficials d'Ensenyaments Esportius, els alumnes que hagen realitzat formacions del període transitori diligenciades en el Fitxer d'Activitats de Formació Esportiva obtindran l'equivalència professional i, segons el cas, la correspondència formativa o l'homologació al corresponent títol oficial de Tècnic Esportiu o de Tècnic Esportiu Superior.

Contingut relacionat

  • Consell Superior d'Esports: Resolucions de Reconeixement de formacions d'entrenadors a la Comunitat Valenciana efectuades durant el Període Transitori.