Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Prova d'accés al Bloc Específic

Prova d'accés al Bloc Específic

Per a l'accés a qualsevol dels nivells de cursos de període transitori, els aspirants hauran de superar els requisits específics d'acord a l'establit en l'article 11 de l'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer.

Es consideren requisits de caràcter específic la superació d'una prova de caràcter específic de tipus PRÀCTIC o l'acreditació de mèrits esportius.

  • Són d'obligada superació per a integrar-se en els corresponents cursos i es regulen en el Pla Formatiu de la modalitat o especialitat esportiva establit per resolució del Consell Superior d'Esports.
  • Validesa d'aquesta prova: 18 mesos en tot el territori nacional, a explicar des de l'expedició del certificat d'aptitud en la prova d'accés.
  • D'acord a l'establit en l'artIcle 12 de l'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer, els qui acrediten la condició d'esportista d'alt nivell o esportista d'alt rendiment que estableix el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment i les persones incloses en les llistes d'esportistes d'elit alta competició de la Comunitat Valenciana, (Art. 13 - Decret 39/2020, de 20 de març) amb la qualificació vigent, estaran exempts de complir els requisits de caràcter específic per a tenir accés a les formacions esportives en la modalitat o especialitat corresponent.