Accés a l'aula virtual

T'interessa

Te interesa

Portals

Accés sense titulació acadèmica

Accés sense titulació acadèmica

És possible accedir als cursos d'entrenador esportiu (Període Transitori) sense tindre el títol de Graduat en E.S.O. o de Batxillerat, sempre que l'aspirant tinga complits els 17 anys per al cas del grau mitjà, i els 19 anys per al grau superior i se supere la prova d'accés, segons el que es disposa en l'article 31 del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

Prova d'accés

Els continguts de la prova d'accés al nivell I, prendran com a referència els objectius generals i els vigents currículums de la E.S.O., mentre que en el cas de la prova d'accés al nivell III prendran com a referència els objectius generals i els vigents currículums del Batxillerat.

  • Convocatòria 2021: DOGV de 25 de noviembre de 2021. Resolució de 23 de novembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves, per a persones sense requisits acadèmics, d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en el curs 2021-2022.

La prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau mitjà podrà substituir a la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius, mentre que la part comuna de la prova d'accés a la formació professional de grau superior podrà substituir a la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.

  • Convocatòria 2022DOGV de 4 de febrer de 2022. Resolució de 28 de gener de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.

Nivell I: exemples d'examen

Orientacions Prova d'accés grau mitjà.

Exemples d'examen

Nivell III: exemples d'examen

Orientacions Prova d'accés grau superior.

Exemples d'examen

Cursos Preparatoris de les Proves d'accés

Existeixen centres educatius públics que realitzen cursos preparatoris de les proves d'accés a cicles de Formació Professional en la Comunitat Valenciana.

Més informació