Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Accés sense titulació acadèmica

Accés sense titulació acadèmica

És possible accedir als cursos d'entrenador esportiu (Període Transitori) sense tindre el títol de Graduat en E.S.O. o de Batxillerat, sempre que l'aspirant tinga complits els 17 anys per al cas del grau mitjà, i els 19 anys per al grau superior i se supere la prova d'accés, segons el que es disposa en l'article 31 del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

Prova d'accés

Els continguts de la prova d'accés al nivell I, prendran com a referència els objectius generals i els vigents currículums de la E.S.O., mentre que en el cas de la prova d'accés al nivell III prendran com a referència els objectius generals i els vigents currículums del Batxillerat.

  • Convocatòria 2022: DOGV de 25 de noviembre de 2022. Resolució de 16 de novembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves, per a persones sense requisits acadèmics, d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior conduents a les titulacions oficials de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en el curs 2022-2023.

La prova d'accés als cicles formatius de formació professional de grau mitjà podrà substituir a la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius, mentre que la part comuna de la prova d'accés a la formació professional de grau superior podrà substituir a la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.

  • Convocatòria 2023DOGV de 16 de gener de 2023. Resolució d'11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional per a l'any 2023.

Nivell I: exemples d'examen

Orientacions Prova d'accés grau mitjà.

Exemples d'examen

Nivell III: exemples d'examen

Orientacions Prova d'accés grau superior.

Exemples d'examen

Cursos Preparatoris de les Proves d'accés

Existeixen centres educatius públics que realitzen cursos preparatoris de les proves d'accés a cicles de Formació Professional en la Comunitat Valenciana.

Més informació