Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Període de pràctiques

Període de pràctiques

Realització

Es realitzaran en la mateixa modalitat o, si escau, especialitat esportiva que es curse i podran iniciar-se després de finalitzar el període lectiu, sempre que l'alumne complisca els requisits següents:

  • Que haja superat la totalitat de les àrees del Bloc Específic.
  • Que haja superat la totalitat de les àrees del Bloc Comú o es trobe matriculat en el mateix.

La duració mínima serà de 150 hores per a les formacions esportives de nivell I i de 200 hores per a les formacions esportives dels nivells II i III.

Es duran a terme en entitats de titularitat pública o privada, o mitjantçant associacions esportives legalment constituïdes e inscrites en els corresponents Registres d'Associacions Esportives de les Comunitats Autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia i donats d'alta en la corresponent Federació Esportiva Autonòmica.

Supervisió

Seran supervisades per un tutor de pràctiques (art. 14.3, Ordre ECD 158/2014) designat de comú acord entre la Federació Esportiva de la Comunitat Valenciana que organitza el curs i el propi centre o entitat en què es desenvolupen. El tutor del període de pràctiques serà:

  • Entrenador de, almenys, un nivell de formació federativa superior i de la mateixa modalitat o especialitat a la de l'alumnat que ha de ser tutelat.
  • En absència dels anteriors, experts que acrediten experiència en l'àmbit laboral o esportiu reconegut per les federacions espanyoles, per les Comunitats Autònomes o per les Ciutats de Ceuta i de Melilla, en col·laboració si escau, amb la Federació Esportiva Autonòmica.

Certificat

La realització i superació del període de pràctiques s'acreditarà amb el certificat de pràctiques (art. 22, Ordre ECD 158/2014) que serà expedit per les entitats de titularitat pública o privada, o per les associacions esportives en què s'haja realitzat el període de pràctiques i signat pel tutor i amb el vistiplau de l'entitat corresponent. La presentació del certificat de pràctiques es durà a terme durant un període màxim de 12 mesos, a partir de la publicació de les notes de les àrees del bloc específic.