Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Organització i càrrega lectiva

Organització i càrrega lectiva

La formació s'organitza en cada nivell amb la següent estructura i càrrega lectiva:

  • PROVES D'ACCÉS

Son proves d'accés específiques o mèrits esportius per a cada modalitat i són d'obligada superació per a integrar-se en els corresponents cursos. Es regula en el Pla Formatiu de la modalitat establit per resolució del Consell Superior d'Esports.

Validesa d'aquesta prova: 18 mesos en tot el territori nacional, a explicar des de l'expedició del certificat d'aptitud en la prova d'accés. Els esportistes que acrediten la condició d'alt nivell o d'alt rendiment, els esportistes d'elit de nivell A i nivell B de la Comunitat Valenciana, amb la qualificació vigent, estan exempts d'aquest requisit.

  • BLOC COMÚ

Compost per mòduls transversals de caràcter científic i tècnic general, que són coincidents i obligatoris per a totes les especialitats. L'alumne es podrà matricular de forma completa, parcial per blocs o àrees (en el Nivell I si així ho establix el Pla Formatiu de la modalitat esportiva), sempre que es complisquen els requisits generals i específics d'accés que s'arrepleguen en l'Ordre ECD/158/2014.

  • BLOC ESPECÍFIC

Conté els mòduls de formació esportiva de caràcter científic i tècnic propis de cadascuna de les especialitats. Es regula en el Pla Formatiu de la modalitat establit per resolució del CSD.