Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Requisits del professorat

Requisits del professorat

Les àrees del Bloc Específic (art. 14, Ordre ECD 158/2014) de cada nivell seran impartides per:

  • Els qui estiguen en possessió d'un títol oficial de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Graduat d'Educació Superior o declarats equivalents a l'efecte de docència, les titulacions de la qual estiguen relacionades amb l'àrea a impartir.
  • Entrenadors de la màxima formació federativa en la modalitat o especialitat esportiva formats abans de l'entrada en vigor de l'Ordre ECD/3310/2002, de 16 de desembre, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de la formació en matèria esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del RD 1913/1997, de 19 de desembre.
  • Entrenadors de la màxima formació en la modalitat o especialitat esportiva formats en virtut de la disposició transitòria primera del RD 1913/1997, de 19 de desembre.
  • Entrenadors de la màxima formació en la modalitat o especialitat esportiva formats en virtut de la disposició transitòria primera del RD 1363/2007, de 24 d'octubre.
  • En absència dels anteriors, experts que acrediten experiència en l'àmbit laboral o esportiu reconegut per les federacions esportives espanyoles, per les Comunitats Autònomes o per les Ciutats de Ceuta i de Melilla, en col·laboració si escau amb la Federació Esportiva Autonòmica.