Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Convocatories d'examen

Convocatories d'examen

 

  • En cada nivell i per a cada àrea, hi haurà dues convocatòries d'examen: una ORDINÀRIA i una altra que tindrà caràcter EXTRAORDINARI i que es celebrarà dins d'un termini no inferior a trenta dies ni superior a tres mesos, a partir de l'endemà a la data de celebració de l'última sessió d'avaluació de la convocatòria ordinària. Aquest termini podrà modificar-se en el cas de les modalitats i especialitats la part pràctica de les quals es duga a terme en el medi natural.
  • En l'examen corresponent a la convocatòria ordinària podran prendre part la totalitat de l'alumnat matriculat en l'àrea. En l'examen corresponent a la convocatòria extraordinària només podrà prendre part l'alumnat que no haja superat l'àrea en la convocatòria ordinària.