Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Requisits

Requisits

Requisits generals

D'acord a l'establit en l'article 10 de l'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer:

a) Per a accedir al nivell I, estar en possessió del títol de graduat en E.S.O. o titulació equivalent.

b) Per a accedir al nivell II, haver superat el nivell I de la mateixa modalitat o especialitat esportiva, o haver superat el cicle inicial en una altra modalitat o especialitat esportiva quan al seu torn s'establisca en el Pla Formatiu de la modalitat o especialitat esportiva.

c) Per a accedir al nivell III, estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent i haver superat el nivell II de la mateixa modalitat o especialitat esportiva, o estar en possessió del títol de tècnic esportiu en la modalitat o especialitat esportiva que es determine en el Pla Formatiu de la modalitat o especialitat esportiva.

Requisits específics

D'acord a l'establit en l'article 11 de l'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer:

Superar una prova de caràcter específic o l'acreditació de mèrits esportius que es desenrotllarà en el Pla Formatiu. La superació de la prova de caràcter específic i, si és el cas, l'acreditació dels mèrits esportius, hauran de referir-se únicament a la possessió d'un domini tècnic relacionat amb la modalitat o especialitat esportiva suficient per a cursar amb aprofitament i seguretat el nivell de formació esportiva corresponent.

El Pla Formatiu de cada modalitat o, si és el cas, especialitat esportiva, determinarà l'estructura, els continguts i els criteris d'avaluació de les proves de caràcter específic, el perfil dels tècnics valoradores, així com els mèrits esportius exigits per a l'accés al nivell corresponent i el procediment d'acreditació.

Accés d'alumnes amb una titulació acadèmica d'un altre país

  • Tots aquells alumnes que posseïsquen una titulació acadèmica corresponent a un altre país, hauran de sol·licitar prèviament l'homologació o convalidació al sistema educatiu espanyol dels estudis que acrediten.
  • Per a això han de dirigir-se al Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports a la Subdirecció de Títols i Reconeixements de Qualificacions.
  • També a través del Centre NARIC Espanya, es pot obtindre informació sobre l'estat d'un procés d'homologació, equivalència, reconeixement o acreditació.
  • A la Comunitat Valenciana l'oficina d'atenció al públic es troba a les Delegacions i Subdelegacions del Govern (Àrea d'Alta Inspecció d'Educació) i allí poden arreplegar-se els impresos i presentar la corresponent sol·licitud.

Seus a la Comunitat Valenciana:

  • ALACANT: Subdelegació del Govern (Alta Inspecció d'Educació)

      Avinguda Federico Soto, 11 (03071 - Alacant) - correu@: educacion.alicante@correo.gob.es

      Plaça de María Agustina, 6 (12071 - Castelló)

  • VALÈNCIA: Delegació del Govern (Alta Inspecció d'Educació)

      Carrer Joaquín Ballester, 39 (46009 - València) - correu@: educacion.valencia@correo.gob.es