Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Compensació d'àrees

Compensació d'àrees

Per a les modalitats esportives que es troben en període transitori, i amb ensenyaments en què s'haja publicat el pla formatiu de l'especialitat.

Els alumnes que cursen aquestes modalitats i acrediten titulacions universitàries o formació professional FINALITZADES relacionades amb l'activitat física i l'esport i ABANS d'iniciar el curs en el qual s'han matriculat, poden sol·licitar la convalidació d'àrees del bloc comú davant el Consell Superior d'Esports.

Titulacions:

  • Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport o equivalent.
  • Mestre especialista en Educació Física o equivalent.
  • Diplomat en Educació Física.
  • Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Sociesportiva o equivalent.
  • Tècnic Superior en Condicionament Físic.
  • Tècnic en Conducció d'Activitats Físic-Esportives en el medi natural o equivalent.
  • Tècnic en Guia en el medi natural i de temps lliure.

Convalidacions aplicables al Bloc Comú

NORMATIVA sobre convalidacions

El procediment a seguir serà la SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT a la:


Adjuntant la següent documentació:

a. Document acreditatiu de matrícula en centre autoritzat del bloc comú. Aquest document serà proporcionat per la Direcció general d'Esport prèvia SOL·LICITUD de l'alumne per Registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (Avinguda de Campanar, 32 - València). Disponible el Registre Electrònic per a presentar-la en línia.

b. Sol·licitud per escrit de la convalidació al CSD (existeix un model de sol·licitud oficial). En el mateix s'indicarà la relació de matèries/àrees que es pretén convalidar.
c. Fotocòpia compulsada de DNI (només en cas de no autoritzar al CSD la seua comprovació).
d. Fotocòpia compulsada de titulació oficial en l'àmbit de l'activitat física i l'esport a convalidar (només en cas de no autoritzar al CSD la seua comprovació).

El Ministeri de Cultura i Esport es l'encarregat de resoldre i notificar el procediment a l'interessat. Una vegada notificat, l'interessat haurà de contactar amb la Direcció general d'Esport per a informar sobre el resultat de la convalidació.

Com realitze el tràmit amb el CSD?

A) Amb dni electrònic o certificat digital a través de la Oficina Virtual CSD

B) Presencialment en l'oficina d'atenció al públic: presente la sol·licitud i realitze la compulsa del dni i el títol acadèmic gratuïtament. A la Comunitat Valenciana l'oficina es troba en les Delegacions i Subdelegacions del Govern (Àrea d'Alta Inspecció d'Educació).

Seus a la Comunitat Valenciana:

  • ALACANT: Subdelegació del Govern (Alta Inspecció d'Educació)

      Avinguda Federico Soto, 11 (03071 - Alacant) - correu@: educacion.alicante@correo.gob.es

      Plaça de María Agustina, 6 (12071 - Castelló)

  • VALÈNCIA: Delegació del Govern (Alta Inspecció d'Educació)

      Plaça del Temple, 1 (46003 - València) - correu@: educacion.valencia@correo.gob.es

 

Convalidacions àrea de Inglés tècnic (alumnat de nivell 2 i nivell 3)

  • ¿Com realitze la sol·licitud dirigida al Servei d'Ensenyaments de Règime Especial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport?

 

A) Amb dni electrònic o certificat digital a través del registre telemàtic d'entrada.

B) Adjuntant NIF i el original o fotocòpia compulsada del certificat reconegut pel Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

 

Informació: Servei d'Ensenyaments de Règim Especial - sere@gva.es / Telf: 012