Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Convalidació d'àrees

Convalidació d'àrees

Per a les modalitats esportives que es troben en període transitori, i amb ensenyaments en què s'haja publicat el pla formatiu de l'especialitat.

La convalidació requereix l'acreditació de la finalització dels estudis mitjançant la presentació del corresponent títol oficial.

Titulacions:

 • Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (RD 1670/1993, de 24 de setembre).
 • Llicenciat en Educació Física (RD 790/1981, de 24 d'abril).
 • Mestre - Especialitat en Educació Física (RD 1440/1991, de 30 d'agost).
 • Diplomat en Educació Física (RD 790/1981, de 24 d'abril).
 • Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives (RD 2048/1995, de 22 de desembre).
 • Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Sociesportiva (RD 653/2017, de 23 de juny).
 • Tècnic Superior en Condicionament Físic (RD 651/2017, de 23 de junio).
 • Tècnic en Conducció d'Activitats Físic-Esportives en el medi natural (RD 2049/1995, de 22 de desembre).
 • Tècnic en Guia en el medi natural i de temps lliure (RD 402/2020, de 25 de febrer).

Convalidacions aplicables al Bloc Comú

 

 • Enllaç REGISTRE
 • ¿Com realitze la sol·licitud?

A) Amb dni electrònic o certificat digital a través del registre electrònic d'entrada.

B) Adjuntar original o còpia compulsada de la Titulació o certificat acadèmic.

              Informació  Servici d'Esport d'Elit i Formació Esportiva - elit_dgd@gva.es / Telf: 012

Altres titulacions:

 • Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
 • Graduats en Magisteri amb Menció en Especialista en Educació Física

Han de realitzar la sol·licitud de convalidació al Consell Superior d'Esports

         Consell Superior d'Esports - titulaciones.deportivas@csd.gob.es / Telf: 915896733

NORMATIVA sobre convalidacions

 • Ordre EFP/892/2023, de 26 de juliol, per la qual s'estableixen convalidacions entre mòduls del bloc comú dels ensenyaments esportius i determinats títols oficials relacionats amb l'activitat física i l'esport i es regula el procediment per a la resolució individualitzada de convalidacions. (BOE de 27.7.2023).
 • Correcció d'errates de l'Ordre EFP/892/2023, de 26 de juliol, per la qual s'estableixen convalidacions entre mòduls del bloc comú dels ensenyaments esportius i determinats títols oficials relacionats amb l'activitat física i l'esport i es regula el procediment per a la resolució individualitzada de convalidacions. (BOE de 4.8.2023).

 

Convalidacions àrea de ANGLÉS TÈCNIC (alumnat de nivell 2 i nivell 3)

 • Com realitze la sol·licitud dirigida al Servei d'Ordenació i Gestió dels Ensenyaments Professionals de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació?

 

A) Amb dni electrònic o certificat digital a través del registre electrònic d'entrada.

B) Adjuntant NIF i el original o còpia compulsada del certificat reconegut pel Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Informació: Servei d'Ordenació i Gestió dels Ensenyaments Professionals - sogep@gva.es / Telf: 012