Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Titulació equivalent

Titulació equivalent

Per a estudis de Nivells 1 i 2 - T. E. de Grau Mitjà

 • Graduat en Ensenyament Secundàri Obligatòri ESO (LOGSE).
 • Segon curs de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP), o sempre que s'acredite tindre un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos primers cursos de BUP.
 • Títol de Tècnic Auxiliar (FP I).
 • Títol de Batxiller Superior.
 • Cursos comuns d'Arts i Oficis (3r en pla 63 o 2n en experimental).
 • Segon curs de Primer Cicle de Batxiller General Experimental (R.E.M.).
 • Tècnic de Grau Mitjà.
 • Superació de la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Títol d'Oficialia Industrial.
 • Altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Superació de la Prova d'Accés substitutòria del requisit del títol de Graduat en ESO.

Per a estudis de Nivell 3 - T. E. de Grau Superior

 • Títol de Batxiller (LOGSE).
 • COU o PREU.
 • 2n curs d'una modalitat de Batxiller Experimental.
 • Tècnic Especialista (FP II).
 • Títol de Mestria Industrial.
 • Superació de la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Qualsevol títol universitari, de cicle llarg o de cicle curt.
 • Tècnic de Grau Superior.
 • Altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Superació de la Prova d'Accés substitutòria del requisit del títol de Batxiller.