Accés a l'aula virtual

T'interessa

Portals

Visualització de contingut web

Bloc Comú 2021

Aspectes fonamentals que ha de conèixer l'alumne quan s'inscriu:

A) Documentació requerida (per a tots els Nivells):

 • Fotocòpia del DNI.
 • Dades del domicili, correu electrònic i telèfon mòbil.
 • Fotocòpia compulsada del títol de Graduat en E.S.O o titulació equivalent a efectes acadèmics (per a NIvell I i II) o fotocòpia compulsada del títol de Batxiller (per a NIvell III).
 • Document acreditatiu de matricula o preinscripció en un Bloc Específic de la modalitat esportiva i nivell corresponent.
 • Justificant de pagament de la taxa del bloc comú. En el cas d'acollir-se a la reducció o exempció de taxes, presentar la documentació acreditativa que ho justifique.
 • Imprès emplenat de sol·licitud de certificat de matricula en centre autoritzat a fi de sol·licitar la Compensació d'àrees del bloc comú, (només quan la titulació acadèmica presentada ho permeta).

Per a Nivell II i III:

 • Certificat o Diploma de superació de la formació d'entrenador esportiu de Nivell I (per a accedir a Nivell II) o de Nivell II (per a accedir a Nivell III) en període transitori i en la mateixa modalitat o especialitat esportiva de l'acció formativa a la qual s'incorporen. Aquesta acreditació haurà d'anar diligenciada per l'organisme autonòmic competent en materia de formació esportiva.

B) TAXES i les seues exempcions i bonificacions

CALENDARI del Bloc Comú

 • INICI Oficial del curs: dimecres, 1 de setembre de 2021.
 • PERÍODE LECTIU: entre l'1 de setembre i el 18 de novembre de 2021.

EXÁMENS (Convocatòria Ordinària i Extraordinària)

Per a TOTS els nivells: I, II i III.

 • Convocatòria Ordinària: dissabte, 20 de novembre de 2021. Horari de matí, 9.00 h.
 • Convocatòria Extraordinària: divendres, 17 de desembre de 2021. Horari de vesprada, 17.00 h.
 • En existir dues convocatòries, la possibilitat d'ajornament o canvi de data NO ÉS POSSIBLE, per la qual cosa és important planificar prèviament l'agenda personal o professional de l'alumne.

Lloc i seu:

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (F.C.A.F.E.)
Universitat de València - Campus de Blasco Ibáñez
Carrer Gascó Oliag, 3 - València

NOTA final:

En el Bloc Comú s'establix de la manera següent:

 • Examen presencial: 65%
 • Qüestionaris: 20%
 • Presencial: 10%
 • Fòrum avaluable/tasca: 5%.

JORNADA PRESENCIAL

Com a complement al desenvolupament del curs es celebra una jornada presencial en HORARI de MATÍ on assistiran els professors de les distintes àrees.

 • L'objetiu és plantejar als distints professors qüestions relacionades amb els continguts de les àrees del curs i nivell.
 • L'assistència a la jornada ès AVALUABLE per la nota final del curs.
 • Lloc i seu:

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (F.C.A.F.E.)
Universitat de València - Campus de Blasco Ibáñez
Carrer Gascó Oliag, 3 - València

 • Dates:

- Alumnes de Nivell I: 1 jornada presencial - dissabte 30 d'octubre de 2021.

- Alumnes de Nivell II i III: 2 jornades presencials:

 • (1) Inicial: dissabte, 25 de setembre de 2021.
 • (2) Final: dissabte, 6 de novembre de 2021.