Accés a l'aula virtual

T'interessa

Te interesa

Portals

Període Transitori

Període Transitori

Normativa publicada

 • DOGV de 24 de desembre de 2019
  Ordre 20/2019, de 16 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el bloc comú dels ensenyaments esportius de règim especial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 • DOCV de 17 de gener de 2013
  Resolució de 2 de gener de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent i de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'establix l'adscripció de l'Escola de l'Esport de la Generalitat a l'efecte de certificació del bloc comú de les activitats de formació esportiva a què es referix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

 • DOCV de 31 de maig de 2012
  Resolució de 14 de maig de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza l'Escola de l'Esport de la Generalitat a impartir el bloc comú de les activitats de formació esportiva a les quals es referix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

 • DOCV de 8 d'abril de 2009
  Resolució de 24 de març de 2009, de la vicepresidenta del Consell Valencià de l'Esport, per la qual es regulen els requisits, condicions i caracteristiques de les formacions en matèria esportiva conduents a l'obtenció de diplomes i certificats d'entrenadors esportius a la Comunitat Valenciana d'acord amb el que establix el Reial Decret 1363/2007 de 24 d'octubre i la Ordre ECC/310/2002 de 16 de desembre.

 • DOGV de 6 de juny de 2003
  Resolución de 14 de maig de 2003, de la Direcció General de l'Esport, de la Conselleria de Cultura i Educació per la qual es crea el Fitxer d'Activitats de Formació Esportiva de Període Transitori autoritzades per la Direcció General de l'Esport i dels diplomes acreditatius de la formació superada, corresponents als cursos de tècnics esportius organitzats per les Federacions Esportives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que establix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1913/1997 de 19 de desembre.