Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Període Transitori

Període Transitori

Normativa publicada

 • DOGV de 19 de gener de 2024
  Resolució de 16 de gener de 2024, del vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, per la qual es crea el segell electrònic d'actuació administrativa automatitzada.

 • DOGV de 15 de novembre de 2023
  Ordre 5/2023, de 8 de novembre, de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment i l'organització de les activitats de formació esportiva de període transitori que impartisquen les federacions esportives en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 • DOGV de 24 de desembre de 2019
  Ordre 20/2019, de 16 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el bloc comú dels ensenyaments esportius de règim especial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 • DOCV de 17 de gener de 2013
  Resolució de 2 de gener de 2013, de les direccions generals de Centres i Personal Docent i de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'establix l'adscripció de l'Escola de l'Esport de la Generalitat a l'efecte de certificació del bloc comú de les activitats de formació esportiva a què es referix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

 • DOCV de 31 de maig de 2012
  Resolució de 14 de maig de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza l'Escola de l'Esport de la Generalitat a impartir el bloc comú de les activitats de formació esportiva a les quals es referix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

 • DOGV de 6 de juny de 2003
  Resolució de 14 de maig de 2003, de la Direcció General de l'Esport, de la Conselleria de Cultura i Educació per la qual es crea el Fitxer d'Activitats de Formació Esportiva de Període Transitori autoritzades per la Direcció General de l'Esport i dels diplomes acreditatius de la formació superada, corresponents als cursos de tècnics esportius organitzats per les Federacions Esportives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que establix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1913/1997 de 19 de desembre.