Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Normativa General

Normativa General

Normativa publicada

En vigor:

 • R. D. 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius règim especial. (BOE de 8 de novembre de 2007).

 • Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre. (BOE de 8 de febrer de 2014).

 • R. D. 737/2015, de 31 de juliol, pel qual es modifiquen els annexos que estableixen els requisits de titulació del professorat dels mòduls d'ensenyament esportiu de diversos reials decrets de títols de Tècnic Esportiu. (BOE d'1 d'agost de 2015).

 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), en el seu capítol VIII estableix les ensenyaments esportius. Les ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar als alumnes per a l'activitat professional en relació amb una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seua adaptació a l'evolució del món laboral i esportiu i a la ciutadania activa. (BOE de 4 de maig de 2006).

Convalidacions aplicables al Bloc Comú:

 • Ordre EFP/892/2023, de 26 de juliol, per la qual s'estableixen convalidacions entre mòduls del bloc comú dels ensenyaments esportius i determinats títols oficials relacionats amb l'activitat física i l'esport i es regula el procediment per a la resolució individualitzada de convalidacions. (BOE de 27 juliol de 2023).
 • Correcció d'errates de l'Ordre EFP/892/2023, de 26 de juliol, per la qual s'estableixen convalidacions entre mòduls del bloc comú dels ensenyaments esportius i determinats títols oficials relacionats amb l'activitat física i l'esport i es regula el procediment per a la resolució individualitzada de convalidacions. (BOE de 4 d'agost de 2023).

Ensenyament a distància:

 • Ordre ECD/499/2015, de 16 de març, por la qual es regula el régim d'ensenyament a distància dels ensenyaments esportius de régim especial, en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. (BOE de 24 de març de 2015).

Referències anteriors:

 • R. D. 1913/1997, 19 de desembre, pel qual es configuren com a ensenyaments de règim especial les conduents a l'obtenció de titulacions de tècnics esportius, s'aproven les directrius generals dels títols i dels corresponents ensenyaments mínims. (BOE de 23 de gener de 1998).

 • Ordre de 5 de juliol de 1999, per la qual es completen els aspectes curriculars i els requisits generals de les formacions en matèria esportiva a les quals es refereix la disposició transitòria del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre. (BOE de 14 de juliol de 1999).

 • Ordre ECD/454/2002, de 22 de febrer, per la qual s'estableixen els elements bàsics dels informes d'avaluació dels ensenyaments conduents a l'obtenció de titulacions de tècnics esportius regulades pel Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, així com els requisits formals derivats del procés d'avaluació que són necessaris per a garantir la mobilitat dels alumnes. (BOE de 5 de març de 2002).

 • Ordre ECD/3310/2002, de 16 de desembre, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de la formació en matèria esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre. (BOE de 30 de desembre de 2002).

 • Ordre EDU/3186/2010, de 7 de desembre, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre. (BOE d'11 de desembre de 2010).

 • Ordre EDU/581/2011, de 7 de març, per la qual es modifica l'Ordre EDU/3186/2010, de 7 de desembre, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre. (BOE de 17 de març de 2011).