Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Taxes

Taxes

Taxes per activitats de formació esportiva

Conforme s'estableix en la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV nº 8202, de 30.12.2017); Títol XI - Capítol V (article 11.5-5).

Taxes 2024

Accions Formatives - Programa de Formació Permanent

Acció Formativa Import
Altres cursos (5 hores) 16,65 €
Altres cursos (5 hores addicionals) 8,38 €
Congrés/jornada (5 hores) 25,24 €
Congrés/jornada (5 hores addicionals) 14,93 €

 

Cursos d'Entrenador - Bloc Comú Import
Nivell I 67,66 €
Nivell II 98,23 €
Nivell III 110,30 €

 

EXEMPCIONS (article 11.5-2): 100%.

  • Familia nombrosa categoria Especial.

  • Familia monoparental categoria Especial.

  • Víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició.

  • Alumnat en situació d'exclusió social (acreditat per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència).

 

BONIFICACIONS (article 11.5-6).

  • Esportistes d'Elit Comunitat Valenciana: 50%.
  • Familia nombrosa categoria General: 50%.
  • Familia monoparental categoria General: 50%.
  • Alumnat membre d'entitats col·laboradores membres d'entitats col·laboradores amb les quals es ferma un acord per al desenvolupament d'una determinada activitat formativa: 25%.