Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Normativa - Formació Permanent

Normativa - Formació Permanent

A. Resolució de convocatòria (DOGV)

Publicat en el DOGV nº 9521, de 27 de gener de 2023 la RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2023, del director general d'Esport, per la qual es convoca el Programa de Formació Permanent 2023 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat.

 • DOGV de 27 de gener de 2023
  RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2023, del director general d'Esport, per la qual es convoca el Programa de formació permanent 2023 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, dirigit a la formació d'entrenadors, tècnics esportius i professionals relacionats amb l'activitat física per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins del Component 26 en el territori de la Comunitat Valenciana finançat per la Unió Europea Next Generation EU.

 

B. Bases reguladores

1. Formalització d'inscripció i termini

L'inscripció es realitzarà exclusivament en línia a través del Formulari d'inscripció disponible per a cada una de les activitats formatives dins del termini establit per a cada activitat formativa.

Els terminis de presentació de sol·licituds en línia queden detallats per a cada una de les activitats formatives. Fora d'aquest termini no s'admetran inscripcions.

L'Escola de l'Esport de la Generalitat, amb seu en la Direcció General d'Esport, i la Secció d'Activitat Física i Esport de les direccions territorials de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, posaran a disposició dels usuaris els seus mitjans i instal·lacions per a facilitar l'inscripció.

2. Quotes d'assistents i criteris de selecció

a. Per a cada activitat formativa s'estableix una quota de places.

b. En algunes de les activitats formatives, es requerirà a la persona interessada el compliment de determinada titulació acadèmica, formació professional, formació esportiva, pertinença a col·lectius determinats, o d'una altra índole, que condicionaran la participació en aquesta activitat al compliment dels requisits establits. La persona interessada haurà d'aportar a l'Escola de l'Esport de la Generalitat la documentació que acredite el compliment dels criteris exigits per a aquesta activitat formativa. L'incompliment d'aquest tràmit donarà lloc a l'exclusió de la persona interessada per a l'activitat formativa.

c. La selecció de l'alumnat que complisca els requisits acadèmics, professionals, o d'una altra índole, que condicionen la participació per a cada activitat formativa, es realitzarà per estricte ordre de recepció de les sol·licituds fins que es cobrisca el nombre de places determinat per a cada una de les activitats formatives. Excepcionalment, per a algunes de les activitats formatives, es podran establir criteris de selecció diferents.

d. Als alumnes seleccionats se'ls concedirà un termini de 72 hores, per a acreditar el pagament de la taxa establida i acreditar documentalment el compliment dels criteris exigits per a aquesta activitat formativa.

3. Admissió de sol·licitants

a. Una vegada realitzada la selecció de l'alumnat, es publicarà en la pàgina web de l'Escola de l'Esport de la Generalitat el llistat de persones seleccionades per a participar en cada una de les activitats formatives.

Amb la resta de sol·licitants que no hagen sigut seleccionats, es publicarà llista d'espera ordenada per ordre de preferència a fi d'optar a les possibles places que pogueren quedar vacants abans de l'inici de l'activitat formativa.

S'estableix un termini de 72 hores per a efectuar l'ingrés bancari de la taxa establida per a aquesta activitat formativa que s'iniciarà l'endemà de la publicació de la llista.

b. Una vegada realitzat l'ingrés bancari de la taxa, i dins del termini de 72 hores establit en el paràgraf anterior, les persones interessades hauran d'enviar a l'adreça del correu electrònic escola_esport_dgd@gva.es la documentació següent:

 • Còpia del justificant de l'ingrés bancari de la taxa i justificant de la bonificació corresponent de la taxa, si és el cas.

 • Còpia de la documentació que acredite el compliment dels requisits establits per a participar en eixa activitat formativa.

L'incompliment dels tràmits establits en el paràgraf anterior suposarà l'exclusió per a l'activitat formativa i quedarà disponible la plaça per a una altra persona interessada. La vacant es cobrirà amb qui estiga inscrit en la llista d'espera conforme a l'ordre establit de preferència.

4. Pagament de taxes

a. La inscripció en les activitats formatives que es programen de pagament comportarà el pagament de la taxa establida en l'article 11.5-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, que haurà de ser pagada abans de l'inici de l'activitat formativa. Qualsevol altra despesa que genere l'assistència i participació en aquest anirà a càrrec de cada participant.

b. En l'imprés que s'emplene per a efectuar el pagament de la taxa per mitjà d'ingrés bancari, la persona declarant del pagament haurà de coincidir amb la persona admesa per a l'activitat formativa.

c. Una vegada realitzat l'ingrés de la taxa, amb caràcter general, no s'admetran devolucions.

No obstant això, conforme s'estableix en l'article 1.2-6, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, procedirà la devolució de l'import de la taxa quan aquesta s'haja ingressat amb caràcter previ a la realització de l'activitat formativa de què es tracte, i aquesta realització no es produïsca finalment per causes no imputables, directament o indirectament, al subjecte passiu.

Els criteris que s'han de tenir en compte amb vista a la pràctica d'aquesta devolució seran els següents:

a) Quan la no utilització, la no prestació o la no realització siga imputable a l'administració, la devolució l'haurà de fer d'ofici l'administració, sense perjudici del dret de la persona interessada a sol·licitarla.

b) Quan la no utilització, la no prestació o la no realització tinga l'origen en una causa de força major, la devolució serà procedent amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, sempre que aquesta en prove suficientment la força major, llevat que es derive d'un esdeveniment notori, en què l'administració actuarà d'ofici. Es considerarà causa de força major a l'efecte de la devolució de taxes les situacions de violència de gènere que motiven un canvi de lloc de residència. (Art. 27 de la Lley 27/2018, de 27 de desembre).

5. Assistència i certificació de les activitats formatives

A) Activitats formatives presencials.

En les activitats formatives presencials s'haurà d'acreditar l'assistència almenys al 80 % del total d'hores lectives de l'activitat per a rebre el certificat d'assistència i aprofitament.

Certificat d'aprofitament: aquell alumnat que participe i supere activitats formatives presencials per 20 o més hores podrà sol·licitar al final del programa un certificat conjunt pel total d'hores en els casos en què així es dispose. En cas de no superar-les, s'obtindria únicament un certificat d'assistència.

B) Activitats formatives semipresencials.

Totes les activitats formatives semipresencials organitzades per l'Escola de l'Esport de la Generalitat ncorporen dos parts: sessió presencial i continguts en línia.

 • Sessió presencial: l'assistència a la part presencial serà obligatòria, i hauran de complir el requisit d'assistència al 80% d'hores lectives que formen part de l'activitat.

 • Continguts en línia: en combinació amb la part presencial s'impartiran continguts a través del campus virtual de l'Escola de l'Esport de la Generalitat. Per a això l'alumnat haurà de disposar de l'equip i les ferramentes informàtiques necessàries.

S'expedirà un certificat d'aprofitament del curs a l'alumnat participant en les activitats formatives semipresencials sempre que es complisca el requisit d'assistència al 80 % d'hores lectives lectivas, i complisca els criteris d'avaluació establits per a cada activitat formativa.

La realització de l'acció formativa en línia no serà suficient per a obtindre el certificat sense l'assistència a la sessió o sessions presencials que es determinen en la programació.

C) Activitats formatives en línia o telepresencials.

S'impartiran continguts a través del campus virtual de l’Escola de l’Esport de la Generalitat. Per a això, l'alumnat haurà de disposar de l'equip i les eines informàtiques necessàries.

 • La modalitat telepresencial es basa a participar en una activitat formativa amb un horari determinat, connectat amb el professorat amb un contingut i desenvolupament d'objectius formatius idèntics als de la formació presencial.
 • La modalitat en línia es caracteritza perquè l'alumnat pot accedir als continguts de l'activitat formativa quan ho desitge, durant el període de duració d'aquesta.

Per a l'obtenció d'un certificat d'aprofitament a l'alumnat participant en les activitats formatives en línia o telepresencials serà necessari complir almenys amb dos dels requisits següents:

a) Superar satisfactòriament un temps de connexió superior al 80 per cent de les hores totals programades de l'activitat formativa.

b) Completar l'autoregistre d'assistència que s'estableix per a cada activitat formativa.

c) Completar l'enquesta final de valoració. 

6. Possible anul·lació de les activitats

L'Escola de l'Esport de la Generalitat podrà suspendre o anul·lar una activitat formativa per raons organitzatives justificades i/o quan la inscripció en una activitat no supere el 50% de les places oferides.

7. Òrgan instructor

La Direcció General d'Esport serà l'encarregada d'aplicar aquestes bases, així com d'adoptar aquelles mesures en els casos no previstos en aquestes que s'estimen necessàries per al satisfactori desenvolupament d'aquest programa.

8. Tractament de dades personals

La gestió del programa de formació permanent 2023 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat, que és objecte d'aquesta convocatòria, requereix el tractament de dades de l'alumnat, del professorat i de tercers, en els termes següents:

a) Responsable del tractament: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

b) Categoria i origen de les dades a tractar: dades personals identificatius (nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic), acadèmiques i professionals, i dades de característiques personals, de circumstàncies socials, i de situacions d'especial vulnerabilitat (en aquest cas, per a poder acollir-se a una possible bonificació o exenció en el pagament de les taxes), que siguen recollides bé a través del formulari d'inscripció o de consulta a plataformes autonòmiques d'interoperabilitat (d'ara en avant PAI) o a altres administracions públiques, bé mitjançant documentació que entreguen les persones sol·licitants.

Si la documentació presentada conté dades de terceres persones, prèviament a la comunicació d'aquestes dades a la Consellería, les persones sol·licitants han d'informar aquestes persones del tractament de les seues dades per part de la Consellería, en els termes previstos en aquest apartat.

c) Finalitats del tractament i base jurídica: amb base jurídica en el compliment d'una missió realitzada en interés públic, en exercici de poders públics i en el compliment de les obligacions legals (articles 6.1 e) i 6.1 c) de l'RGPD) segons les normes aplicables, incloent-hi les que regulen el tràmit electrònic, les dades personals es tractaran per a tramitar la inscripció i admissió en les jornades formatives sol·licitades.

d) Destinataris de les dades: no està prevista la cessió de dades personals.

A l'efectes de notificació, la llista de les persones seleccionades, així com d'aquelles que queden en llista d'espera, es publicará en la web de formacio esportiva. No obstant això, no es publicarán les dades de les persones que es troben en una situació de protecció especial que puga veure's agreujada amb la publicació de les seues dades personals, en particular, quan siguen víctimes de violència de gènere o u altres formes de violència contra la dona. En aquests casos, es procedirà a anonimitzar la informació d'ofici o a instàncies de la persona interessada.

e) Les dades no seran objecte de transferències internacionals.

f) Totes les dades sol·licitades a través del formulari de sol·licitud, així com la documentació vinculada, són necessàries per a poder tramitar la sol·licitud. La falta de comunicació d'aquestes dades a la Conselleria comportarà les conseqüències previstes per l'ordenament jurídic.

g) Termini de conservació de dades: les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual es demanen i pels terminis establits en les normes vigents per a complir obligacions i responsabilitats legals, i seran suprimides d'acord amb el que es preveu en la normativa d'arxius i documentació.

h) Exercici de drets: la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament, portabilitat i no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, a través de les vies següents:

 • Tràmit electrònic accessible en la següent adreça
 • Enviant la petició a qualsevol de les següents adreces:

       - Postal: Avinguda de Campanar, 32. 46015 València.

       - Electrònica: protecciodedadeseducacio@gva.es

 • De manera presencial a través del registre.

L'exercici dels drets requereix l'identificació inequívoca de la persona interessada o del seu representant.

i) Dret a reclamar: la persona interessada pot presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seua sede electrònica, si considera no atesos els seus drets o vulnerat el tractament de les seues dades personals. Prèviament pot contactar con amb la Deleció de Protecció de Dades de la Generalitat a través de dpd@gva.es o dirigir-se a Passeig de l'Albereda, 16 - 46010 València.

Per a més informació, consulte el registre d'activitats de tractament denominat "Escola de l'Esport de la Generalitat: activitats de formació esportiva".