Accés a l'aula virtual

T'interessa

Te interesa

Portals

Sol·licitud de cursos

Sol·licitud de cursos

RESUM DEL PROCÉS

Si com a Federació ens plantegem SOL·LICITAR la realització d'un CURS hem de tenir en compte:

1. L'existència de Pla Formatiu publicat en el meu esport o modalitat.

2. El nombre màxim de places que puc convocar per curs i nivell sol·licitat serà de 30. (Decret 59/2016, de 13 de maig, del Consell - DOCV nº 7784 de 17.05.2016).

3. Per a incloure als alumnes en el bloc comú de l'any natural en curs és imprescindible que la documentació de MATRÍCULA es remeta ABANS del 30 de JUNY.

4. La denominació del curs exclou el nom de TÈCNIC ESPORTIU. (Art. 21 - R.D. 1363/2007, de 24 d'octubre, - BOE nº 288 de 8.11.2007).

5. La DECLARACIÓ RESPONSABLE de l'activitat de formació esportiva es presentarà amb una antelació d'un MES a la realització de la prova de caràcter específic, si la hi haguera, o del començament de les formacions del bloc específic o comú, d'acord amb el calendari presentat i ha de venir acompanyada de 3 documents (Art. 27.2 - Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer - BOE nº 34 de 8.02.2014):

 • Descripció de l'Activitat Formativa (disponible model en DOCUMENTACIÓ).
 • Calendari - Horaris de l'Activitat Formativa (disponible model en DOCUMENTACIÓ).
 • GUÍA DOCÈNCIA en línia de l'activitat de formació esportiva (disponible model en DOCUMENTACIÓ)
 • CONVOCATÒRIA del curs (document propi federatiu).


6. La CONVOCATÒRIA haurà de FER-SE PÚBLICA i detallarà, a més de totes aquelles dades que l'entitat organitzadora estime procedents els següents:

6.1. el NOMBRE de PLACES,

6.2. els CRITERIS de SELECCIÓ dels aspirants,

6.3. el PREU TOTAL que ha d'abonar l'alumne,

6.4. el PLA DE FORMACIÓ amb data de publicació en el BOE, amb ESPECIFICACIÓ de la CÀRREGA LECTIVA. Si escau, es detallaran, a més, tots aquells conceptes que comporten per a l'alumne costos addicionals.

6.5. les entitats promotores hauran d'INCLOURE en LLOC PREFERENT i VISIBLE de la convocatòria dels cursos informació sobre el caràcter condicional del reconeixement de les activitats de formació esportiva cursades, dependent del compliment dels requisits establits ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer, així com de la responsabilitat que assumeix l'entitat promotora per l'incompliment de les mateixes.

6.6. d'igual manera, aquesta informació s'haurà d'APORTAR per ESCRIT als alumnes participants en el curs, durant la realització de la prova de caràcter específic i al començament del bloc específic. (aquesta informació la remetrà la Escola de l'Esport a cadascun dels alumnes).

6.7. la DOCUMENTACIÓ a aportar per l'alumne i els TERMINIS:

a. Establir un PERÍODE D'INSCRIPCIÓ: aquest serà únic per a tot l'alumnat i es formalitzarà en un termini concret abans de la realització de la prova d'accés i/o l'acreditació de mèrits esportius (segons el que establisca el Pla Formatiu). La documentació com a mínim a aportar en aquest període serà:

 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada del títol acadèmic d'E.S.O. o equivalent (per a Nivell I i II) o fotocòpia compulsada títol de Batxiller o equivalent (per a Nivell III).
 • Dades de domicili, correu electrònic i telèfon de contacte.
 • Certificat o Diploma del títol d'Entrenador de Nivell I o II en període transitori en la mateixa modalitat o especialitat esportiva del curs (només per a nivells II o III). Aquesta acreditació haurà d'anar diligenciada per l'organisme autonòmic competent en matèria de formació esportiva.
 • Qualsevol altra documentació que la Federació considere necessària.

b. Realització de la PROVA d'ACCÉS o acreditació de MÈRITS. (Només quan el Pla Formatiu ho estableix).

c. PUBLICACIÓ d'un LLISTAT PROVISIONAL d'ADMESOS (i llista de reserva en el cas de superar el nombre de places convocades) en la web de la Federació o a través del mitjà que considere. Sempre condicionat al compliment de requisits i formalització de matrícula.

d. REMISSIÓ de la següent documentació d'alumnes a la Direcció general d'Esport:

 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada del títol acadèmic d'E.S.O. o equivalent (per a Nivell I i II) o fotocòpia compulsada títol de Batxiller o equivalent (per a Nivell III).
 • Dades de domicili, correu electrònic i telèfon de contacte.
 • Certificat o Diploma del títol d'Entrenador de Nivell I o II en període transitori en la mateixa modalitat o especialitat esportiva del curs (només per a nivells II o III). Aquesta acreditació haurà d'anar diligenciada per l'organisme autonòmic competent en matèria de formació esportiva..
 • ACTA de la PROVA d'ACCÉS acreditativa d'haver superat la prova d'accés específica de la modalitat esportiva corresponent i/o acreditació de MÈRITS ESPORTIUS establits en el Pla Formatiu.

e. Establir un període de FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA previ a l'inici del curs: solament aquells alumnes que complisquen requisits generals (titulació acadèmica i/o titulació esportiva quan corresponga) i específics (haver superat prova d'accés/mèrit esportiu). Documentació com a mínim a aportar en aquest període:

 • JUSTIFICANT de l'abonament de la TAXA del Bloc Comú. En el cas d'acollir-se a la reducció o exempció de taxes, presentar la documentació acreditativa que justifique aquesta bonificació o exempció.
 • Imprès emplenat de SOL·LICITUD de COMPENSACIÓ d'ÀREES del bloc comú, (solament quan la titulació acadèmica presentada ho permeta).
 • Qualsevol altra documentació que la Federació considere necessària.

f. REMISSIÓ de la documentació dels alumnes a la Direcció general d'Esport.

g. INICI del CURS.