Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Titulació equivalent

Titulació equivalent

Per a estudis de T. E. de Grau Mitjà - Nivells 1 i 2 (ESO)

 • Graduat en Ensenyamet Secundàri Obligatòri ESO (LOGSE).
 • La superació del segon curs de Batxillerat Unificat Polivalent, o sempre que s'acredite tindre un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos primers cursos de BUP.
 • Títol de Tècnic Auxiliar (FP I).
 • Títol de Batxiller Superior.
 • Cursos comuns d'Arts i Oficis (3r en pla 63 o 2n en experimental).
 • 2n Curs de Primer Cicle de Batxiller General Experimental (R.E.M.).
 • Tècnic de Grau Mitjà.
 • Superació de la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Títol d'Oficialia Industrial.
 • Altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Superació de la Prova d'Accés substitutòria del requisit del títol de Graduat en ESO.

Per a estudis de T. E. de Grau Superior - Nivell 3 (Batxiller)

 • Títol de Batxiller (LOGSE).
 • COU o PREU.
 • 2n curs d'una modalitat de Batxiller Experimental.
 • Tècnic Especialista (FP II).
 • Títol de Mestria Industrial.
 • Superació de la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
 • Qualsevol títol universitari, de cicle llarg o de cicle curt.
 • Tècnic Grau Superior.
 • Altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Superació de la Prova d'Accés substitutòria del requisit del títol de Batxiller.