Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Proves específiques

Proves específiques

Per a l'accés a qualsevol dels cicles d'ensenyament esportiu s'haurà de superar una prova específica de TIPUS PRÀCTIC sobre la modalitat triada, organitzada i controlada per les Administracions educatives, o acreditar un mèrit esportiu en què es demostren les condicions necessàries per a cursar amb aprofitament i seguretat les ensenyances corresponents.

La prova específica de tipus pràctic es troba descrita en cadascun dels Reials Decrets de cada modalitat esportiva.

Proves específiques en la Comunitat Valenciana

  • ÚLTIMA convocatòria publicada de Proves d'Accés Específiques:

Resolució de 26 d'abril de 2022, (DOGV núm. 9328 de 29.4.2022) de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determa el calendari, procediment d'admissió i matriculació per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2022-2023.