Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Proves específiques

Proves específiques

Per a l'accés a qualsevol dels cicles d'ensenyament esportiu s'haurà de superar una prova específica de TIPUS PRÀCTIC sobre la modalitat triada, organitzada i controlada per les Administracions educatives, o acreditar un mèrit esportiu en què es demostren les condicions necessàries per a cursar amb aprofitament i seguretat les ensenyances corresponents.

La prova específica de tipus pràctic es troba descrita en cadascun dels Reials Decrets de cada modalitat esportiva.

Proves específiques en la Comunitat Valenciana

  • ÚLTIMA convocatòria publicada de Proves d'Accés Específiques:

Resolució de 28 de novembre de 2023, (DOGV núm. 9738 de 4.12.2023) de la Direcció General de Centros Docents, per la qual es convoquen les proves extraordinàries d'accés de caràcter específic i es determinen el calendari i el procediment d'admissió i matriculació, per a cursar determinades modalitats d'ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2023-2024.