Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

novetats

Ves enrere Publicada Ordre que regula Bloc Comú - Comunitat Valenciana

Publicada Ordre que regula Bloc Comú - Comunitat Valenciana

Publicada Ordre 20/2019, de 16 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el bloc comú dels ensenyaments esportius de règim especial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

El bloc comú és obligatori, té caràcter d'ensenyament oficial i és coincident amb l'establit per als ensenyaments esportius de règim especial regulades pel Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

Aquesta ordre desenvolupa l'estructura, blocs i mòduls del bloc comú dels ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana, i és aplicable a les activitats de formació esportiva, segons disposa l'article 7 de l'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

És aplicable en tots els centres públics i privats, degudament autoritzats, que impartisquen aquests ensenyaments en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Més informació:

Veure altres novetats