Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Homologacions

Homologacions

Els que acrediten formacions d'entrenadors esportius espanyols (diplomes d'entrenador) o estudis oficials espanyols poden equiparar-los amb les ensenyaments esportius.

1. Acreditant diplomes o certificats espanyols d'entrenador esportiu obtinguts al superar formacions impartides abans de l'any 2000. Es pot obtindre l'homologació o l'equivalència professional del seu diploma amb el títol oficial, o bé la convalidació de la formació esportiva superada amb les ensenyances oficials.

  • L'homologació comporta efectes acadèmics i professionals.
  • L'equivalència professional exclou els efectes acadèmics.
  • La convalidació només s'atorga per a completar els estudis a fi d'obtindre el títol de Tècnic Esportiu o de Tècnic Esportiu Superior.

En este cas cal sol·licitar-la al titular del Ministeri de d'Educació, Formació Professional i Esports, a través del Consell Superior d'Esports.

- Sol·licitud per a convalidació o correspondència formativa.

- Solicitud per a homologació o equivalència professional.

2. Acreditant diplomes o certificats espanyols d'entrenador esportiu obtinguts al superar formacions després de l'any 1999, mitjançant formacions autoritzades pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes. Es pot obtindre la correspondència formativa amb les ensenyances oficials.

La correspondència de les matèries del bloc comú ha de sol·licitar-se al centre que impartisca les ensenyances. La correspondència amb els altres mòduls i blocs cal sol·licitar-la al titular del Ministeri de Cultura i Esport, a través del Consell Superior d'Esports.

3. Acreditant estudis espanyols oficials. Les convalidacions dels mòduls del bloc comú han de sol·licitar-les en el centre que imparteix les ensenyances. S'han establit convalidacions entre determinades ensenyances conduents a l'obtenció de titulacions oficials en l'àmbit de l'activitat física i l'esport amb les titulacions de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior.

Resum de les convalidacions

Titulacions:

  • Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport o equivalent.
  • Mestre especialista en Educació Física o equivalent.
  • Diplomat en Educació Física.
  • Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Sociesportiva o equivalent.
  • Tècnic Superior en Condicionament Físic.
  • Tècnic en Conducció d'Activitats Físic-Esportives en el medi natural o equivalent.
  • Tècnic en Guia en el medi natural i de temps lliure.


Les altres convalidacions cal sol·licitar-les al titular del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports a través del Consell Superior d'Esports.