Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Documentació

Documentació

 • Aquesta documentació haurà de ser presentada per la Federacions Esportives per a poder iniciar un curs de període transitori.
 • El bloc comú es realitzará amb la Escola de l'Esport de la Generalitat.
 • Disponible la presentació en línia amb certificat digital - Registre Electrònic

Documentació requerida (presentació per  registre electrònic)

 • 1. ACORD de COL·LABORACIÓ per a conveniar el bloc comú.
 • 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE.
 • 3. CONVOCATÒRIA del curs.
 • 4. CALENDARI i HORARIS de l'activitat de formació esportiva (AFD).
 • 5. GUÍA DOCÈNCIA en línia de l'activitat de formació esportiva (quan s'imparteix amb aula virtual el B. Específic).

Novetats nova Ordre ECD 158/2014 de 5 de febrer

El 8 de febrer de 2014, es va publicar en el BOE la nova Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer, que introdueix novetats en la regulació dels cursos d'entrenadors esportius de període transitori, i que són organitzats per les federacions esportives de la Comunitat Valenciana. L'ordre citada es troba en vigor, i amb ella es pretén simplificar els procediments en l'organització, i reconeixement dels cursos per part de l'administració esportiva.

Les novetats més importants en aquesta regulació són les següents:

 • Les federacions esportives no necessitaran sol·licitar una autorització administrativa per a organitzar un curs d'entrenador de període transitori.

 • Els cursos d'entrenadors esportius de període transitori que promoguen les federacions esportives es podran iniciar presentant una declaració responsable degudament signada pel president de la federació. La declaració responsable s'acompanyarà de tota la informació que refereix al curs, havent-se de complir els requisits que exigeix la citada ordre.

 • La federació promotora haurà de presentar un acord de col·laboració amb un centre autoritzat perquè impartisca el bloc comú del curs, a l'objecte que aquest present validesa acadèmica oficial. El centre autoritzat matricularà als alumnes i impartirà el bloc comú, examinarà, qualificarà i expedirà els documents de registre de l'avaluació dels alumnes, presentant validesa acadèmica oficial.

 • En el cas de la nostra comunitat, com a centre autoritzat per a impartir els ensenyaments del bloc comú, es troba la Escola de l'Esport de la Generalitat, centre públic promogut per la Direcció general d'Esport.

 • La federació organitzarà la resta del curs de període transitori: prova d'accés, bloc específic i control del període de pràctiques d'acord al pla formatiu de la modalitat esportiva.

 • La Direcció general d'Esport serà en última instància l'encarregada de reconèixer els cursos de les federacions en el marc de l'Ordre ECD/158/2014.

 • Amb referència al reconeixement dels cursos citada en el paràgraf anterior, la inexactitud, falsedat, omissió, de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanye a la declaració responsable presentada per la federació, podria determinar mitjançant resolució la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret al reconeixement de la formació per part de l'administració (Direcció general d'Esport).

 • Per a l'entitat promotora del curs (federació) té importància l'article 15 de l'ordre, que estableix que en la convocatòria dels cursos s'haurà d'informar per escrit a l'alumne que el reconeixement dels cursos estarà condicionat al compliment de l'ordre per part de la federació.