Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Docència en línia

Docència en línia

Quan el Pla Formatiu permet impartir àrees del Bloc ESPECÍFIC a DISTÀNCIA (art. 5 de l'Ordre ECD/158/2014):

1. La Federació haurà de disposar d'un aula virtual constituïda sobre plataformes reconegudes d'elearning (per exemple moodle).

2. La plataforma virtual d'aprenentatge permetrà com a mínim:

  • La comunicació entre alumnat i professorat, i viceversa.
  • El treball col·laboratiu entre els alumnes.
  • L'enviament i avaluació de tasques i activitats.
  • El seguiment de l'activitat dels alumnes participants.
  • La utilització d'eines d'autocorreció d'activitats interactives.
  • L'ús d'instruments d'avaluació de l'alumnat.

3. Els materials didàctics utilitzats en la docència telemàtica, incorporaran, almenys, algun dels següents elements:

  • Elements multimèdia i ús de recursos en internet.
  • Activitats interactives i d'autoavaluació.
  • Estructura i formats adaptats al seu ús en format electrònic.

4. La docència telemàtica precisa de professorat encarregat de mantenir la interacció contínua amb l'alumnat mitjançant tutories per via telemàtica, o presencials, o ambdues, establides en un calendari específic per a cadascuna de les àrees que s'imparteixen mitjançant formació a distància, o formació semipresencial. GUIA de l'alumne amb la programació didàctica i la temporalització del mòdul corresponent.

5. Tant en l'ensenyament a distància com en l'ensenyament semipresencial es combinarà l'avaluació contínua i formativa amb la realització d'activitats d'avaluació necessàriament presencials. Hauran de facilitar la tutorización en línia dels mateixos, a través de diferents mitjans integrats en les unitats temàtiques: fòrums, xats, missatgeria interna, tallers, blogs, etc.

6. La plataforma virtual estarà oberta a l'alumne el temps necessari per a completar les activitats formatives i de recuperació, l'avaluació i el procediment de reclamació d'exàmens.

7. L'accés a la plataforma en cap cas serà inferior al nombre de dies que resulte de dividir el nombre d'hores de l'àrea, dedicats a la docència telemàtica, entre dues. En qualsevol cas, també estarà oberta durant el període entre les convocatòries ordinària i extraordinària d'exàmens.

8. S'adoptaren les mesures que permeten l'accessibilitat universal de l'alumnat amb discapacitat a la docència telemàtica, a les tutories, i a l'ensenyament a distància i semipresencial.

9. Disposaran d'una versió imprimible i igualment comptaran amb exercicis pràctics que es puguen realitzar i corregir en línia.

10. Comptaran amb activitats d'autoavaluació adaptades al contingut del mòdul.