Accés a l'aula virtual

T'interessa

T'interessa

Portals

Càrrega lectiva

Càrrega lectiva

  • Els ensenyaments conduents a títols de grau mitjà (Nivell I i II) tindran una duració mínima de 1.000 hores, de les que almenys 400 hores correspondran al Nivell I.
  • Els ensenyaments conduents a títols de grau superior (Nivell III) tindran una duració mínima de 750 hores.
  • Dins de cada modalitat esportiva es concreta la duració per a cada un dels blocs: comú, específic, complementari, mòdul de formació pràctica i mòdul de projecte final.